KOMPANI HA BARADA

Zawod gezelenji
“Rockmax Security”, seýfler, gulplar, gorag gaty we kassa çekmesi ýaly howpsuzlyk önümlerini öndürýän we paýlaýan kompaniýa. Satuw we goldaw toparymyz elmydama garaşýar, önüm kararlarynda ýa-da müşderiniň zerurlyklarynda size kömek etmek üçin garaşýar.


ÖNÜMLER
Kategoriýalar
Howpsuzlyk önümleriniň dürli görnüşleriniň tehniki aýratynlyklary bilen tanyş seýfler we gaplar pudagynda on ýyllyk tejribe.Aýratyn taslamalar

Bizden bir zat sora!

  Howpsuzlyk önümlerini haýsy görnüşleri bilen üpjün edýärsiňiz?

Bizde üç sany esasy önüm çyzgysy bar: birinjisi howpsuzlyk seýfleri, öz içine alýar, emma çäklendirilmeýär: şahsy öý seýfleri, myhmanhana seýfleri, kassa gutusy, açar guty, ýarag seýfleri, ok gutusy we ş.m., ikinjisi enjamlar we ýaraglar üçin kyn ýagdaý, üçünjisi POS üçin nagt çekme. Müşderilere professional ammar önümleri bilen üpjün etmäge bagyşlanýarys.

  MOQ we seýf sargytlary üçin wagt näme?

Adatça kiçi seýfler üçin MOQ (30 ABŞ dollary) 300 pc, uly seýfler üçin MOQ (30 ABŞ dollaryndan ýokary) 100pc, garyşyk modelleri hem bir tertipde kabul edýäris.
Öňe gidiş wagty: Köp sargytlar üçin 35-45 gün, käwagt aksiýamyz bolýar, sargyt goýmazdan ozal satuwlarymyz bilen tassyklaň.

  Mugt nusga alyp bilerinmi?

30 ABŞ dollaryndan pes önüm üçin, nusga bahasy mugt, 30 ABŞ dollaryndan ýokary önüm üçin nusga bahasy alynmaly, nusga gowşuryş bahasy hem tölenmeli, elbetde nusga bahasy köp mukdarda yzyna gaýtarylar.

  Customöriteleşdirilen önümleri alyp bilerinmi?

Reňk, ululyk, logotip, paket, hatda käbir modellere esaslanan funksiýany üýtgetmek ýaly aýratynlaşdyrylan hyzmaty hödürleýäris, bir gezek ýöriteleşdirilen MOQ-a ýetenimizden ýa-da goşmaça töleg tölänimizden soň, satuw toparymyz bilen ýöriteleşdirilen hyzmat hakda gürleşýäris, size has köp zat hödürlemekden hoşal bolarlar jikme-jiklikleri.

  Töleg şertleriňiz näme?

Mysal üçin, PAYPAL tölegi gowy,
Köp sargytlar üçin TT geçirmek ýa-da Western Union ýa-da LC.

  Satuw hyzmatyndan soň barmy?

Colük ýygnamak esasynda açar, klawiatura ýaly ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris.

BIR STER HYZMATY
Dünýädäki müşderilere öz wagtynda we ýokary hilli hyzmatlary we ýokary öndürijilikli önümleri bermäge borçlanýarys.

Hytaýda, açyk hyzmatdaşlyk, dünýädäki hyzmatlar


AWDYRYJY ROKKMAX ÖNÜMLERINI gözläň!
Iň soňky habarlar
Önümleri Hytaýdan dünýäniň çar künjegine eltýäris. Nirededigiňizi bize aýdyň.

Most common pistol safe styles in the market

KOPRAK OKA
Most common pistol safe styles in the marketBiz hakda

ZEJIANG ROKKMAX ELEKTRON CO., LTD
“Rockmax Security”, seýfler, gulplar, gorag gaty we kassa çekmesi ýaly howpsuzlyk önümlerini öndürýän we paýlaýan kompaniýa. Satuw we goldaw toparymyz elmydama garaşýar, önüm kararlarynda ýa-da müşderiniň zerurlyklarynda size kömek etmek üçin garaşýar.
BIZ bilen habarlaşyň

BIZ bilen habarlaşyň

BIZ bilen habarlaşyň
Awtorlyk hukugy © ROCKMAX